ข้อมูลอาจารย์และบุคลากร

ชื่อ: นายวิเชียร ภิรมย์ญาณ
ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

ชื่อ: นายวีรศักดิ์ แก้วประดับ
ตำแหน่ง: ครูช่างก่อสร้าง/หัวหน้าแผนกช่างก่อสร้าง

ชื่อ: นางสาวเบญจวรรณ พ่วงสอน
ตำแหน่ง: ครูช่างก่อสร้าง/หัวหน้างานแนะแนว

ชื่อ: นางจิรภาภรณ์ วงศ์กาญจนฉัตร
ตำแหน่ง: ครูคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ชื่อ: นายชินนโชติ บุปผาดา
ตำแหน่ง: ครูคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/หัวหน้างานทะเบียนและนายทะเบียน

ชื่อ: นางอัญชลี แสงพระเวต
ตำแหน่ง: ครูคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน