ข้อมูลอาจารย์และบุคลากร

ชื่อ: นายวิเชียร ภิรมย์ญาณ
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการ

ชื่อ: นายณัฐวัฒน์ ชาติพฤกษพันธุ์
ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและรักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ชื่อ: นายวีรศักดิ์ แก้วประดับ
ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการฯ

ชื่อ: นายชินนโชติ บุปผาดา
ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน / หัวหน้างานทะเบียนและนายทะเบียน

ชื่อ: นางสาวเบญจวรรณ พ่วงสอน
ตำแหน่ง: หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

ชื่อ: นางสาวรสสุคนธ์ เก็จโกวิท
ตำแหน่ง: ครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง / ช่วยงานวัดผล

ชื่อ: นางสาวภาวิณี พลนิกรณ์
ตำแหน่ง: ครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง / หัวหน้างานวิจัย

ชื่อ: นายณัฐกร เพ็ชรมาก
ตำแหน่ง: ครูแผนกวิชาช่างก่อสร้าง