ประวัติวิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร

วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร (Boonthavorn Technology College - BOONTech)

กำเนิดขึ้นจากความร่วมมือและการสนับสนุนจากบริษัทในเครือบุญถาวร และดำเนินการโดยบริษัทศูนย์ฝึกอบรมฯ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อถ่ายทอด ความรู้ ความสามารถ ให้แก่เยาวชนของชาติ ยกระดับฝีมือ ความรู้และ เปิดโอกาสให้สร้างอาชีพที่มั่นคงในอนาคต

สัญลักษณ์ดอกบัว

สัญลักษณ์ดอกบัว 8 กลีบของวิทยาลัย หมายถึงมรรค 8 ซึ่งได้แก่

1. สัมมาทิฏฐิ คือ ปัญญาเห็นชอบ หมายถึง การปฏิบัติอย่างเหมาะสมตามความเป็นจริงด้วย ปัญญา

2. สัมมาสังกัปปะ คือ ดำริชอบ หมายถึง การใช้สมองความคิดพิจารณาแต่ในทางกุศลหรือความดีงาม

3. สัมมาวาจา คือ เจรจาชอบ หมายถึง การพูดต้องสุภาพ พูดในสิ่งที่สร้างสรรค์ดีงาม

4. สัมมากัมมันตะ คือ การประพฤติดีงาม ทางกายหรือกิจกรรมทางกายทั้งปวง

5. สัมมาอาชีวะ คือ การทำมาหากินอย่างสุจริต ไม่คดโกงเอาเปรียบผู้อื่น

6. สัมมาวายามะ คือ ความอุตสาหะพยายาม ประกอบความเพียรในการกุศล

7. สัมมาสติ คือ การไม่ปล่อยให้เกิดความพลั้งเผลอ จิตเลื่อนลอยดำรงอยู่ด้วยความรู้ตัวอยู่ปกติ

8. สัมมาสมาธิ คือ การฝึกจิตให้ตั้งมั่น สงบ ปราศจากกิเลส

บทเพลงวิทยาลัย

บุญถาวร ถิ่นสถาน การศึกษา

สร้างปัญญา อนาคต ที่สดใส

มุ่งวิวัฒน์ พัฒนา พาชาติไทย

ระบือไกล ทักษะเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

สีขาวคือ ความงาม บริสุทธิ์

แดงประดุจ ความรุ่งเรือง เรื่องศึกษา

กตัญญู สามัคคี ดีวิชา

ตามมรรคา ปฏิบัติ เด่นชัดเจน

รักเพื่อนพ้อง มีน้ำใจ ไม่ใฝ่ผิด

สุจริต จิตเมตตา อัชฌาศัย

ประพฤติตน พร้อมเพียบ ระเบียบวินัย

ขจรไกล วิทยาลัย บุญถาวร

องค์พระวิศณุกรรม

ครูช่าง หรือเทพแห่งวิศวกรรม ตามสถานศึกษาทางช่างทุกสถาบัน นิยมสร้างสองท่า คือ

  • ท่าประทับนั่งห้อยพระบาท พระหัตถ์ข้างหนึ่งถือ ผึ่ง (จอบสำหรับขุดไม้) และอีกข้างถือ ดิ่ง
  • ท่าประทับยืนมือขวาถือไม้เมตรหรือไม้วา มือซ้ายถือลูกดิ่ง และไม้ฉาก หากสถาบันใดเปิดสอนวิชาชีพช่างก่อสร้าง มักอยู่ในท่ายืนมือถือลูกดิ่งและไม้เมตร หรือไม้วา อันเป็นเครื่องมือของช่างก่อสร้างมาแต่สมัยโบราณ ซึ่งช่างทั้งหลายทราบดีว่าเป็นเครื่องมือสำหรับวัดระยะ วัดความเที่ยงตรง แต่สิ่งที่นอกเหนือไปจากนั้นยังแฝงไปด้วยปรัชญาในการดำเนินชีวิต คือความแม่นยำ เที่ยงตรง ไม่เอนเอียงในทางปฏิบัติ ซึ่งเป็นที่มาของช่างที่ดี คือความมีคุณธรรมประจำใจหากสถาบันใดเปิดสอนวิชาชีพสาขาอื่นๆด้วยนอกเหนือจากช่างก่อสร้าง มักจะใช้ท่านั่ง

เข้าสู่ระบบสมาชิก

กรุณาระบุ

Hide กรุณาระบุ

หากลืมรหัสผ่าน กรุณาติดต่อวิทยาลัย โทร 02 9082392-4