ข้อมูลสถานประกอบการ(ทวิภาคี)

จากสภาพการศึกษาแข่งขัน การค้าโลกที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ประเทศต้องสร้างความเข้มแข็ง และความเจริญทางเศรษฐกิจเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น กำลังแรงงานที่มีคุณภาพจึงเป็นปัจจัยที่จำเป็นอย่างหนึ่งของระบบเศรษฐกิจ และการอาชีวศึกษาก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการผลิตแรงงานป้อนให้กับสถานประกอบการ

ดังนั้นการจัดการอาชีวศึกษา จีงได้มีการพัฒนาหลักสูตรให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และมียุทธศาสตร์ในการพัฒนาผู้เรียนให้ได้เรียนจากการปฏิบัติงานจริง(Solid Practial)เพื่อให้เกิดความรู้จาการปฏิบัติงาน(Solid Knowledge)มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนงานวิชาชีพจากสภาพการปฏิบัตงานในสถานประกอบการ (On-the-job training) แล้วบูรณาการเรียนการสอนในชั้นเรียน กับการปฏิบัติงานในสถานประกอบการเข้าด้วยกัน ฉะนั้นแหล่งความรู้ของผู้เรียน จึงประกอบด้วยสถานศึกษาและสถานประกอบการ ซึ่งเรียกว่า "การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี"

ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนเมื่อจบหลักสูตรก็จะเป็นคุณลักษณะของผู้ที่มีความพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานและระบบเศรษฐกิจของประเทศ

วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร  มีความมุ่งมั่นที่จะจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการจัดการอาชีวศึกษาดังกล่าว

เข้าสู่ระบบสมาชิก

กรุณาระบุ

Hide กรุณาระบุ

หากลืมรหัสผ่าน กรุณาติดต่อวิทยาลัย โทร 02 9082392-4