เกี่ยวกับวิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

 – ผู้เรียนจะได้รับความรู้ และทักษะอย่างครบวงจร ผ่านการปฏิบัติงานจริง เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ และก้าวไปสู่การเป็นเจ้าของกิจการ โดยเปิดสอนระดับ

- ปวช.  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 

- ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ – ผู้เรียนจะมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์สำหรับงานธุรกิจ โดยผ่านการเรียนรู้ในเรื่องการใช้โปรแกรมการจัดการแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรม การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานธุรกิจ ระบบเครือข่าย การสร้างเว็บเพจ และความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป โดยเปิดสอนระดับ 

- ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    สาขาวิชาการตลาด

- ปวส. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   สาขาวิชาการตลาด

วิสัยทัศน์

เป็นสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษา ที่มุ่งมั่นผลิต และพัฒนากำลังคนสาขางานช่าง และสาขาอื่นๆ ให้มีความชำนาญ และมีระดับมาตรฐานฝีมือสอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

พันธกิจ

- จัดการอาชีวศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพ
- ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพอย่างทั่วถึง และเสมอภาค
- ร่วมกับสถานประกอบการเน้นความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย
- วิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

2. เพื่อจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ

3. เพื่อพัฒนาคุณภาพกำลังคนทุกระดับให้มีความรู้

4. เพื่อผลิต และพัฒนากำลังคนให้เป็นช่างฝีมือ

5. เพื่อสร้างความร่วมมือ สร้างเครือข่ายในการผลิต และพัฒนากำลังคน รวมถึงการจัดฝึกอบรมแก่ผู้ด้อยโอกาศ ผู้พิการ และผู้มีความสามารถพิเศษ

วัตถุประสงค์

พัฒนาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ และ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อผลิต และพัฒนาแรงงานระดับผู้ชำนาญการที่มีความรู้ความชำนาญประสบการณ์ในสาขาอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม วินัย ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการจัดการ การตัดสินใจการแก้ปัญหาสามารถพัฒนางาน และพัฒนาตนเองต่อไปได้
เข้าสู่ระบบสมาชิก

กรุณาระบุ

Hide กรุณาระบุ

หากลืมรหัสผ่าน กรุณาติดต่อวิทยาลัย โทร 02 9082392-4